Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŘÁD ŠKOLY

Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630

Školní řád

 

Učitelé, žáci a zaměstnanci školy jsou povinni pracovat, jednat a chovat se tak, aby byla dodržována práva dětí daná Úmluvou o právech dítěte a dále zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ostatní zákony a nařízení týkající se činnosti školy a bezpečnosti práce, zejm. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, v platném znění.

            Školní řád byl vypracován na základě §30 č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále pak dle §21a 29 tohoto zákona.

Školní řád platí v celém školním areálu a na všech akcích pořádaných školou, stejně tak i na ostatních akcích, kterých se škola zúčastní a kde vykonává dohled nad žáky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Škola hodnotí chování a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech po dobu danou rozvrhem té které třídy a na školních akcích. Do této doby nespadá přestávka na oběd, mimo posledních dvaceti minut této přestávky, kdy mají žáci možnost vstupu do budovy školy (předsálí chodby), popř. do jiných prostor po dohodě s vyučujícími.

Všem zaměstnancům školy záleží na zdraví a zdravém vývoji žáků a se záměrem ochránit dítě musí informovat o výskytu projevů rizikového chování co nejdříve vedení školy, popř. školní poradenské pracoviště a rodiče. Ředitel školy podle závažnosti případu informuje Policii ČR a orgány SPOD.

Škola má dle § 59k zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí oznamovací povinnost směrem k orgánům SPOD. Tato povinnost se týká zejména dětí, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dle § 6 tohoto zákona. Jedná se o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, opakovaně se dopouští útěků od rodičů, páchají protiprávní činy, ale i děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, nebo je podezření ze spáchání takového činu (dítětem se dle tohoto zákona rozumí každá osoba do 18 let).

Do školy je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a OPL, dále osobám držícím u sebe jakékoli předměty, které by mohly ohrozit zdraví či život všech účastníků na vyučování.

 

Práva a povinnosti žáků

Práva žáků

 Všichni žáci mají právo:

 • na vzdělávání a školské služby,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, na poskytnutí pomoci v případě nesnází a problémů,
 • požádat vyučujícího o pomoc v případě, kdy neporozuměli učivu či dlouhodobě chyběli ve škole,
 • na práci a odpočinek ve zdravém prostředí,
 • na svobodné vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají,

svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušného chování,

 • zúčastňovat se akcí pořádaných školou,
 • zakládat samosprávné orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními samosprávných orgánů zabývat.

Povinnosti žáků

Všichni žáci mají povinnost:

 • chovat se tak, aby svým jednáním nepoškozovali jméno své, své rodiny a školy, a to jak ve škole, tak i mimo ni,
 • řádně chodit do školy a řádně se vzdělávat,
 • žák je povinen účastnit se výuky stanovené rozvrhem a všech činností školy (např. školní akademie),
 • dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo ni,
 • chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy,
 • dle řádů učeben a pokynů vyučujících použít vhodné převlečení a obuv (tělesná výchova). Po celou dobu přítomnosti ve škole být přezutí. Ve škole pro žáky platí zákaz jakýchkoli pokrývek hlavy (výjimkou jsou zdravotní důvody). Není dovoleno nosit oděvy, doplňky a ozdoby, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost vlastní, ale i ostatních žáků, nebo které by byly v rozporu s dobrými mravy nebo by porušovaly lidská práva,
 • chovat se slušně ke svým spolužákům a ke všem zaměstnancům školy, vč. slušného vyjadřování a oslovování,
 • plnit pokyny vydané v souladu s právními předpisy a plně respektovat pokyny všech zaměstnanců školy,
 • aktivně se účastnit práce školy a vyučování, nenarušovat průběh vyučovacích hodin,
 • v případě plánované nepřítomnosti si samostatně doplnit zameškané učivo,
 • úrazy, poranění a nehody, k nimž dojde během vyučování, neprodleně hlásit nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi.

Žáci jsou zodpovědní za svou práci ve škole a své chování.

 

Zacházení se školním majetkem

 • žák má právo používat zařízení školy, učební pomůcky a učebnice,
 • žáci jsou povinni vše, co jim škola zapůjčila, udržovat v pořádku a ochraňovat před ztrátou,
 • v případě poškození nebo zničení majetku školy jsou žáci, resp. jejich zákonní    

      zástupci povinni uhradit vzniklou škodu,

-    v případě zničení nebo ztráty učebnice, pomůcek a sportovního náčiní jsou žáci,  

      resp. jejich zákonní zástupci povinni zakoupit náhradu,

 • v případě, že učebnici (pomůcku či sportovní náčiní) poničí, zaplatí adekvátní       částku.

Bezpečnost a ochrana zdraví

 • jakýkoli projev potlačování lidských práv a šikany je nepřípustný. Šikanování a stejně tak i pasivní přihlížení k šikaně a její nenahlášení je považováno za velmi závažné porušení Školního řádu,
 • škola se v rámci svých možností podílí na odhalování, vyšetřování a sankcionování kyberšikany,
 • ve škole a na všech školních akcích platí přísný zákaz nošení, přechovávání, distribuce a užívání alkoholických nápojů, tabákových výrobků a omamných a psychotropních látek. Je nepřípustné vstupovat do školy či na jakoukoli školní akci pod vlivem alkoholu nebo OPL,
 • ve školní budově a jejím okolí je zakázáno hraní hazardních her,
 • jakékoli projevy podpory a propagace hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačování lidských práv a svobod, jsou ve škole nepřípustné. Za takové projevy jsou považovány projevy rasismu, xenofobie, nacismu, antisemitismu, genocidy a dalších pravicových a levicových extrémistických hnutí a diváckého násilí,
 • do školy je zakázáno nosit jakékoli zbraně (střelné, palné, plynové), včetně atrap, stejně tak i střelivo, mechanické, sečné či bodné zbraně, kuličkové pistole a ostatní předměty ohrožující zdraví a život jedince a jeho okolí,
 • jakékoli držení, přechovávání, manipulace či distribuce materiálů s erotickým či pornografickým obsahem je na půdě školy přísně zakázáno. Tímto materiálem jsou myšleny časopisy, nosiče CD, DVD a USB FLASH disky, mobily, tablety, ale i hrací karty apod.,
 • na všech školních akcích je žákům zakázána samovolná konzumace léků (byť předepsaných lékařem – výjimku tvoří pouze inzulín a spreje pro astmatiky). Taková konzumace bude vždy z rukou a pod dohledem pověřeného dohlížejícího personálu (vyučujících, vychovatelů, zdravotníků).

Žákovská knížka

 • žákovská knížka je úřední dokument, i v průběhu školního roku zůstává majetkem školy a na konci každého školního roku se odevzdává škole k archivaci,
 • slouží k přehledu absence žáka a jejímu včasnému omlouvání a k informování žáka a zákonných zástupců o školním prospěchu a chování žáka ve škole,
 • žák na začátku školního roku obdrží jeden výtisk ŽK, je povinen po celý školní rok pravidelně ŽK nosit s sebou do školy a dávat ke kontrole zákonným zástupcům,

      do ŽK zapisují žáci či vyučující průběžně klasifikaci z jednotlivých předmětů, tato  klasifikace musí být vždy podepsána pedagogem,

 • podvody v ŽK se trestají dle sankčního řádu školy,
 • při ztrátě ŽK požádá zákonný zástupce o vystavení duplikátu, tuto žádost stvrdí svým podpisem. Žákovi je posléze vydán za poplatek duplikát žákovské knížky. Při opakované ztrátě žákovské knížky bude žákovi uděleno kázeňské opatření.
 • při dohledání ztracené žákovské knížky je žák povinen tuto odevzdat ředitelce školy k archivaci

Režim školy pro žáky

 • žáci používají při výuce jen předměty s výukou související, za poškození či ztrátu cenných předmětů škola nezodpovídá,
 • mobilní telefony musí být ve všech vyučovacích hodinách vypnuty a uloženy v taškách. Pořizování fotografií, videonahrávek nebo zvukových záznamů žáků školy, pedagogických a ostatních zaměstnanců školy bez jejich výslovného souhlasu je nepřípustné. Toto pravidlo platí i během přestávek a v průběhu školních akcí,
 • škola zodpovídá za ztrátu pouze těch mobilních telefonů či cenností, které si žáci uloží ráno po příchodu do školy v ředitelně, popř. v kanceláři zástupce ŘŠ. Tyto telefony musí být vypnuté,
 • ve školní jídelně se žáci navštěvující školní družinu řídí pokyny vychovatelek školní družiny, všichni ostatní žáci se řídí pokyny pracovníků jídelny, popř. ostatních pedagogických pracovníků. Žáci se řídí Řádem školní jídelny a dodržují všechna pravidla slušného chování a BOZ,
 • při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu a ostatních pokynů doprovázejících pedagogů a zaměstnanců školy,
 • žáci chodí do školy vhodně a čistě oblečeni a obuti. Jako přezůvky žáci používají domácí obuv – bačkory, pantofle, kroksy, aj., za přezutí se nepovažuje pevná venkovní či sálová obuv a obuv na tělocvik,
 • školní budova a budova školní družiny se otevírá v 7.40, během polední pauzy na oběd mohou žáci právo pobývat v prostorách předsálí chodby v přízemí u hlavního vchodu do školy, popř. v jiných prostorách dle dohody s vyučujícími. V případě nepříznivého počasí je možné školu zpřístupnit žákům i mimo výše uvedenou dobu,
 • žáci se přezouvají do vhodné obuvi v šatně, kde si obuv a venkovní oblečení       odkládají, do tříd je nenosí,
 • po prvním zvonění v 7.55 jsou žáci na svém místě a připravují se na výuku,
 • školní vyučování začíná v 8.00, v případě školních akcí (kino, výlet) může výuka začínat a končit v jiný čas a na jiném místě, než je stanoveno v rozvrhu třídy,
 • o přestávkách mohou být žáci v klidu na chodbách.
 • o přestávkách jsou všechna okna ve třídách zavřená, otevřené mohou být ventilace. Žáci nesmí s okny samostatně manipulovat, taktéž sedět na parapetu oken, na radiátorech, dále nesmí sami manipulovat se žaluziemi,
 • pokud je třída následující hodinu v jiné učebně, přesouvá se tam ihned po skončení hodiny,
 • velkou přestávku mohou trávit žáci dle rozpisu v tělocvičně,
 • v případě, že další hodinu budou v jiné učebně, po skončení vyučovací hodiny si uklidí učebnu a všechny své věci a bezprostředně odchází do učebny, kde budou další hodinu. Do odborných učeben chodí na pokyn vyučujícího. Ve třídách děti vždy sedí podle zasedacího pořádku stanoveného vyučujícím. Pokud zjistí poškození lavice, ihned to oznámí vyučujícímu. Na tělesnou výchovu a výuku informatiky žáci samostatně schází do přízemí do prostoru před kanceláří nebo ke schodům vedoucím do suterénu školy,
 • žáci neopouštějí školu ani nevstupují do školy únikovými dveřmi, vždy prochází šatnami
 • žáci mohou trávit přestávku i v jiném patře, než mají kmenovou učebnu,
 • za pořádek v učebně, kterou žáci opouští, zodpovídají sami žáci, popř. služba. Ta zodpovídá za smazanou tabuli. Taktéž služba zodpovídá za konečný stav učebny před jejím opouštěním,
 • v době vyučování neopouštějí žáci budovu školy bez doprovodu učitele či jiné      osoby pověřené vedením školy,
 • má-li žák z 1.- 4. třídy odejít ze školy dříve, než určuje rozvrh, musí ho osobně vyzvednout jeden ze zákonných zástupců nebo jím pověřená osoba,
 • žáci 2. stupně a žáci 5. tříd, jejichž zákonní zástupci dali předem písemný souhlas k tomu, aby mohli odejít ze školy dříve než podle rozvrhu, mohou odejít na základě aktuální písemné žádosti ze školy samostatně,
 • v areálu školy je zakázáno jezdit na skateboardu, in-line bruslích, koloběžce a 

      kolech. Kola si na svoji zodpovědnost mohou žáci nechat ve stojanech před          

      budovou školy.  Brusle, skateboardy a koloběžky  musí být uloženy 

      v tašce v šatně 1. stupně nebo ve skříňce či v prostoru šaten 2. stupně tomu

      určeném.

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání byla vypracována v souladu s příslušnými právními předpisy. Hodnocení výsledků vzdělávání je podrobně, stejně jako hodnocení chování, rozpracováno ve ŠVP (kap. 4 Hodnocení žáků -  popis  jednotlivých klasifikačních stupňů, slovní hodnocení, způsoby seznámení s hodnocením, získávání podkladů pro hodnocení, celkové hodnocení prospěchu).  Kritéria pro udělování výchovných opatření upřesňuje Sankční řád školy.

Smyslem hodnocení je informovat žáka o tom, jak pracuje, jakých dosáhl výsledků, kde se zlepšil, kde je úspěšný, ve kterých předmětech může své výkony vylepšit

Při hodnocení dílčích výsledků práce, průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje  učitel vždy přiměřenou náročnost a pedagogický takt a také individuální přístup k dětem s ohledem na jejich schopnosti a možnosti.

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných ŠVP, součástí hodnocení je i sebehodnocení žáka

Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné, Hodnocení je vždy adresné a obrací se k tomu, komu je určeno – k jednotlivému žákovi

O dílčích způsobech získávání podkladů pro hodnocení rozhoduje vyučující daného předmětu. Vyučující předem seznámí děti s kritérii hodnocení

Každý pedagog je povinen vždy dodržovat tyto zásady: hodnotit vždy vzhledem ke schopnostem a možnostem dítěte, být přiměřeně náročný, dodržovat pedagogický takt, stavět na povzbuzení a ocenění, preferovat pozitivní motivaci, hodnotit to, co dítě umí, ne to, co nezvládlo, vždy vyzdvihovat pokrok, úspěch, snahu, nikoli zdůrazňovat nedostatky, přihlížet k věkovým zvláštnostem žáka, při závěrečném hodnocení tolerovat, že žák mohl v průběhu roku zakolísatpři hodnocení dětí s SPU vždy přihlížet k jejich poruše, přistupovat k jejich práci s potřebnou tolerancí a pochopenímpři hodnocení dětí – cizinců ve všech předmětech přihlížet k dosažené úrovni znalosti českého jazykanově nastupujícím dětem poskytnout čas na potřebnou adaptaci a případné doplnění učivaúspěchy využít jako motivaci pro další prácidát dětem možnost případný neúspěch opravit

Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmětu.

Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.

Vyučující musí v průběhu klasif. období získat dostatek podkladů pro uzavření klasifikace. V případě, že nemá dostatek podkladů, bude po projednání s ředitelem školy klasifikace odložena. Jde především o případy velké absence, kdy je potřeba, aby měl žák dostatek času pro doplnění učiva – tím i podkladů pro klasifikaci. Každý učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka  a je zodpovědný za informování rodičů o výsledcích klasifikace, včas je upozorní na výrazné zhoršení, popř. na nedostatečný prospěch.

Pro zápis průběžné klasifikace a hodnocení chování používáme žákovské knížky

Na vysvědčení jsou žáci všech ročníků hodnoceni známkou. V případě, že je pro dítě vhodnější slovní hodnocení, vypracuje vyučující na základě žádosti zákonného zástupce hodnocení slovní. Děti dostávají na konci 1. a 3. čtvrtletí "Čtvrtletní hodnocení" - slovní hodnocení práce a prospěchu v jednotlivých předmětech a  celkové hodnocení chování.

O konkrétních způsobech a jejich četnosti rozhoduje vyučující daného předmětu s tím, že používá různé metody a způsoby, které dětem a danému předmětu nejlépe vyhovují..

Učitel oznamuje dětem výsledek každé klasifikace, poukazuje na klady, popř. upozorní na nedostatky (ty však do hodnocení nezahrnuje). Při ústním zkoušení oznámí výsledek okamžitě, v případě orientačního zkoušení a hodnocení práce v hodině na konci vyučovací hodiny. Výsledky hodnocení písemných prací pak v závislosti na jejich rozsahu oznamuje co nejdříve.

Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo, děti mají dostatek času k naučení, procvičení a zažití látky.

Do celkové klasifikace se zahrnuje hodnocení nejen vědomostí a dovedností, ale také celková práce, tj. práce v hodinách, příprava, úroveň plnění zadaných úkolů, úroveň osvojených kompetencí a celkových výsledků. Hodnocení v předmětech s převahou výchovného působení se nesoustředí jen na samotný výsledek (výkres, výkon), ale především na celkový přístup k práci, dodržování stanovených postupů, aktivitu v hodinách, snahu a pečlivost, využívání schopností a nadání, uplatnění tvůrčího přístupu i na připravenost (nošení pomůcek) a dodržování termínů odevzdání práce.

Využíváme pěti klasifikačních stupňů. V průběžné klasifikaci vyučující mohou používat tzv. doplňujících znaků. Doplňující znaky jednak klasifikaci upřesňující a tím mají přesnější vypovídající hodnotu pro děti a jejich zákonné zástupce, a především mají pro děti značný motivační význam. Jedná se o znaky: pro motivaci tzv. „smajlíky“ a „bručouny“, 1 s hvězdičkou, 1 „+“   „ - “, „ / “ ,  !

 

Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období (známka na vysvědčení není průměrem známek v žákovské knížce).

 

Práva a povinnosti rodičů – zákonných zástupců žáků

 

Práva zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
 • na informace o chování a práci svého dítěte ve škole u vyučujícího či třídního učitele na třídních schůzkách, nebo po předchozí domluvě i v jiném termínu. Není dovoleno v této souvislosti narušovat vyučování,
 • tyto informace není vhodné poskytovat telefonicky,
 • vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele školy,
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského zařízení v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání,
 • volit a být voleni do školské rady,

Zákonní zástupci jsou seznámeni s Řádem školy, který platí pro žáky, vč. všech práv a povinností žáků,

Zákonní zástupci jsou seznámeni s tím, že posledních 20 minut z hodiny, kdy mají žáci přestávku na oběd, mohou trávit tuto dobu v předsálí chodby u hlavního vchodu do budovy, popř. na jiném místě po dohodě s vyučujícími. Žákům je v této době umožněno na požádání použít WC. V případě nepříznivého počasí je možné prostory školy poskytnout i mimo stanovenou dobu.

 

Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, tzn. včas, připravené podle rozvrhu,   vhodně oblečené a upravené,
 • včas omlouvat nepřítomnost svého dítěte,
 • oznámit písemně třídní učitelce co nejdříve změnu adresy, svého telefonního čísla, zdravotní způsobilosti či zdravotních potíží dítěte a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte
 • zúčastnit se osobně na vyzvání školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání svého dítěte,
 • oznámit škole nepřítomnost dítěte do 2 dnů od počátku nepřítomnosti dítěte  a to osobně, písemně, emailem  či telefonicky.  Po skončení absence musí mít žák nejpozději do 3 dnů písemnou omluvenku v žákovské knížce, podepsanou zákonnými zástupci, razítko od lékaře nenahrazuje podpis zákonného zástupce
 • pozdní příchod do školy musí být písemně omluven zákonnými zástupci v žákovské knížce do druhého dne,
 • v odůvodněných případech (dlouhá nemoc, podezření ze záškoláctví či bezdůvodné absence) může vedení školy požádat zákonného zástupce o zajištění lékařského potvrzení nemoci. Rodiče jsou seznámeni s tím, že v případě podezření ze záškoláctví je škola povinna splnit ohlašovací povinnost orgánům OSPOD,
 • ze závažných  rodinných důvodů mohou zákonní zástupci žáka omluvit pouze na jeden den,
 • o uvolnění z výuky žádají zákonní zástupci předem, a to na 2-3 dny třídního učitele, na delší dobu ředitele školy,
 • zákonní zástupci pravidelně kontrolují žákovskou knížku svého dítěte a tuto kontrolu stvrzují podpisem.

 

Tento školní řád byl projednán 29. 08. 2017

Tento školní řád byl schválen a platí od 01. 09. 2017