Jdi na obsah Jdi na menu
 


2.A,C

8. 9. 2017

PLÁN

MĚSÍC TÉMA KOMPETENCE VÝSTUPY
ZÁŘÍ

 

- opakování z 1. třídy: základní pozdravy a povely, představení se

- pozdravy, pokyny

- sloveso "být" v 1.os.j.č., přít.čas v kladné větě

- anglická abeceda

- reaguje na pokyny a povely

- aktivně se zapojuje do výuky

- rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje

- umí pozdravit, rozloučit se, představí se

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

ŘÍJEN

-čísla 1-10 (...20)

- školní potřeby

- sloveso "být" 3.os.. j.č., přít. čas, otázka a odpověď

- zájmeno co, toto

- anglická abeceda

- počítá do deseti (dvaceti s pomocí učitele)

- pojmenuje a zeptá se na předměty ve třídě

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

- snaží se přiřadit mluvenou a psanou podobu téhož slova 

LISTOPAD

- rodina

- zájmeno kdo, můj

- anglická abeceda

- pojmenuje členy rodiny

- zeptá se na členy rodiny

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální podporu
PROSINEC

- základní barvy

- opakování čísla

- zájmeno "jak"

- sloveso "být" 2.os.j.č. v kladné větě, otázka a odpověď

- anglická abeceda

- pojmenuje základní barvy

- zeptá se spolužáka na věk

- řekne, kollik mu/jí je let

- užívá základní slovesa v přítomném čase prostém v kladných větách, v otázkách, odpovědích
LEDEN

- hračky

- odpověď ano, ne

- zájmeno co, toto (opakování)

- zájmeno to

- anglická abeceda

- pojmenuje hračky

- zeptá se na hračky

- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální podpory

- užívá zájmeno co, toto, to

ÚNOR

- další barvy

- zájmeno jaký

- zájmeno to/ono

- anglická abeceda

- pojmenuje další barvy

- zeptá se na barvy

- vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje své jméno 

 

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
BŘEZEN

- osobní zájmena

- sloveso "být" v j.č.

- přídavná jména: velký/malý, hladový/žíznivý, smutný/veselý

 zvířata/ mazlíčci

- sloveso "mít" v 1.os.j.č.

- opakování " Toto je moje/můj...

- anglická abeceda

- pomocí běžných přídavných jmen popíše sebe a jiné lidi

 pojmenuje domácí mazlíčky, vypráví o nich a přivlastní je

- popíše mazlíčky pomocí barev

- vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje své jméno 

- používá osobní a přivlastňovací zájmena

- používá sloveso být  a mít v jednotném čísle

DUBEN

- jídlo/ svačina

- sloveso "mít" ve 2.os.j.č.

- otázka, odpověď

- anglická abeceda

 pojmenuje základní potraviny, svou svačinku

- zeptá se na jídlo

- vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje své jméno, příjmení

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální podporu
KVĚTEN

- oblečení

- barvy (opakování)

- sloveso "mít" ve 3.os.j.č.

- anglická abeceda

- pojmenuje základní oblečení

- pomocí barev popíše oblečení, které mají spolužáci na sobě

- vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje své jméno, příjmení, zapíše hláskovaná slova

 

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
ČERVEN

- běžné kusy nábytku

- zájmeno "kde"

- předložky v, na

- opakování

- anglická abeceda

- pojmenuje nábytek v domě

- zeptá se, kde je nábytek v domě umístěný

- užívá předložky, pomocí předložek řekne, kde je věc v domě umístěná

- aktivně užívá základní slovní zásobu

- vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje své jméno, příjmení, zapíše hláskovaná slova

 

- užívá předložky in, on, under

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

- používá anglickou abecedu, aktivně hláskuje své jméno a příjmení, snaží se zapsat hláskovaná slova

 

SLOVNÍČEK:

Unit 1

Hi.                                  [hai]                               Ahoj.

Hello.                              [he‘ləu]                           Ahoj. 

Goodbye!                        [‘gudbai]                         Na shledanou!

I‘m…                               [aim]                              Já jsem…

a donut                           [‘dəunt]                         kobliha

open                               [‘əupən]                           otevřít                

close                              [kləuz]                            zavřít         

listen                              [‘lisən]                   poslouchat

look                                [luk]                               dívat se

sing                                [siη]                               zpívat

sit down                          [sit  ‘daun]                      posadit se

stand up                         [‘stnd p]                      postavit se 

 

Unit 2

classroom              /kla:s ru:m/                    třída

bag                       /bg/                            taška,  batoh

book                     /buk/                             kniha

pen                       /pen/                             pero

pencil                    /pensl/                           tužka

pencil case            /pensl keis/                    penál

rubber                  /rabə(r)/                      guma

What’s this?         /wots δis/                      Co je to?

It’s a ……..             /its ə…/                          To je…. .

I                           /ai/                                já

my                        /maj/                             můj

you                        /ju:/                               ty

your                      /jo:/                               tvůj   

Numbers

one                              /wn/                          1

two                              /tu:/                            2

three                           /θri:/                          3

four                             /fo:(r)/                       4

five                              /faiv/                          5

six                               /six/                           6

seven                           /sevən/                        7

eight                            /eit/                            8

nine                             /nain/                           9

ten                               /ten/                           10

 

Unit 3

family                             /fməli/                          rodina

mum                               /mam/                             maminka

dad                                 /dd/                   tatínek

sister                             /sistə(r)/                        sestra

brother                          /braδə:(r)/                      bratr

picture                           /pikə/                           obrázek

my                                  /mai/                              můj, moje

happy                             /hpi/                            šťastný

sad                                 /sd/                             smutný

Who’s this?                    /hu:z δis/                       Kdo je to?

This is my sister.            / δis is mai sistə(r)/        To je moje sestra.

Let’s go.                         /lets gou/                       Pojďme.

 

 

Unit 4 (+Unit6)

a colour                          /´kalə(r)/                       barva

black                              /blk/                            černá

blue                                /blu:/                             modrá

green                             /gri:n/                            zelená

red                                 /red/                             červená

white                             /wait/                            bílá

yellow                           /’jeləu/                              žlutá

brown                            /braun/                           hnědá

grey                               /grei/                            šedá

orange                            /ɒrindʒ/                          oranžová

pink                                /piηk/                            růžová

purple                            /´pɜ:pl/                           fialová

violet                             /vailit/                           světle fialová

 

What colour is it?           /wɒt ´ kalə(r) iz it/                  Jaká je to barva?

It’s red.                         /its red/                                  Je červená.

How are you?                  /hau a: ju:/                                Jak se máš?

I’m fine, thank you.         /aim fain,  θηk ju:/             Mám se dobře, děkuji.

How old are you?             /hau əuld a: ju:/              Kolik je ti let?

I’m eight.                       /aim eit/                        Je mi osm.

Happy Birthday!              /hpi  ´bɜ:θ dei/             Šťastné narozeniny

 

Unit 5

a ball                              /bo:l/                             míč

a bike                             /baik/                                      kolo

a boat                             /bout/                            člun

a car                              /ka:r/                             auto

a doll                              /dol/                              panenka

a guitar                          /gi’ta:(r)/                       kytara

yes                                 /jes/                              ano

no                                   /nəu/                              ne

a teddy bear                   /’tedi beə(r)/                  medvídek

toy                                 /toi/                              hračka

this                                /∂is/                              tohle

that                               /∂t/                             tamto

I don’t know.                   /ai dont nəu/                   Nevím.

Come here!                     /km hiər/                      Pojď sem!   

 

Unit 7

 

big                        /big/                             velký

small                     /smo:l/                            malý

happy                     /hpi/                           šťastný

sad                       /sd/                             smutný

hungry                    /’hangri/                         hladový

thirsty                   /’θ:sti/                           žíznivý

good                      /gud/                     dobrý / dobře

bad                       /bd/                     špatný / špatně

I’m …                     /aim/                     Já jsem

You’re …                  /ju: a:(r)/                       Ty jsi … / Vy jste …

He’s …                    /hi:z/                             On je …

She’s …                   /ši:z/                              Ona je …

It’s …                             /its/                              Ono(To) je …                 

 

How are you?                         Jak se máš / máte?

I’m fine, thank you.                  Mám se dobře, děkuji.

 

Unit 8

an animal               /´niməl/                       zvíře 

a pet                     /pet/                             domácí mazlíček

a cat                     /kt/                             kočka

a rabbit                /´rbit/                        králík

a fish                    /fi∫/                              ryba

a hamster             /´hmstə(r)/                  křeček

a dog                     /dog/                             pes

a bird                   /bɜ:d/                            pták

my                        /mai/                             můj

your                      /jo:ə(r)/                         tvůj   

 

Unit 9

an apple                                   /´pl/                                     jablko

a donut                                    /dəunt/                                  kobliha

an ice cream                            /ais kri:m/                               zmrzlina

an orange                                 /´orindʒ/                                  pomeranč

a sandwich                                /´sndwidʒ/                        obložený chléb

a sausage                                 /´sosidʒ/                                 párek

more food – další názvy potravin:

a banana                                   /bə´na:nə/                      banán

a candy                                    /kndi/                          bonbón , sladkost

an egg                                      /eg/                               vejce

a hamburger                           /´hmbɜ:gə(r)/                 hamburger

chocolate                                 /t∫oklət/                        čokoláda

milk                                         /milk/                             mléko

a tomato                                  /tə´ma:təu/                    rajče

a carrot                                   /krət/                          mrkev

a strawberry                           /stro:bəri/                     jahoda

 

Have you got an apple?    /Hv ju: got ən ´pl?/    Máš jablko?

Yes, I have.                    /Jes, ai hv/                  Ano, mám.

No, I haven’t.                  /Nəu, ai hvnt/               Ne, nemám.

It’s very …                                                                     Je to velmi …

Count the …                                                          Spočítej / Spočítejte …;

 

Unit 10

ears                      /iəz/                               uši

eyes                      /aiz/                              oči

a face                    /feis/                             obličej

hair                       /heə(r)/                          vlasy

a head                    /hed/                             hlava

a nose                    /nəuz/                            nos

a mouth                  /mauθ/                           ústa

I’ve got…                 /aiv got/                         já mám…

he’s got …                /hi:z got/                      on má …

she’s got …               /∫i:z got/                       ona má …

 

Unit 11

a jumper           /‘dʒᴧmpə(r)/                            mikina, svetřík

shoes              /∫u:z/                                     boty

a skirt             /sk3:t/                                    sukně

socks              /soks/                                     ponožky

trousers           /‘trauzəz/                                kalhoty

a t-shirt          /‘ti:∫3:t/                                 tričko

Put on your …                                       Obleč / Oblečte si …

Well done!                                           Skvěle! Dobrá práce!